(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu :

KRONA s.r.o.

So sídlom: Obchodná 559/37, 811 06, Bratislava, Staré Mesto

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

— Dátum                                                                                        ………….…………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.